רווחה לחיילי צה"ל
בתי חייל ונופש
אמץ לוחם
כוורת- רשת חנויות הנוחות
שעת חירום
מועדון יותר
ארכיון הסרטים
סניפי האגודה בעולם
שותפים אסטרטגיים מרכזיים
מורשת
מרחבים
מלגות
משפחות השכול
פרוייקטים
רכש והתקשרויות
קישורים מומלצים
על האגודה
תרומות בשטח
לוחמים
מאמרים ומדריכים
מתנדבים
תודעה יהודית
רכש והתקשרויות

קול קורא פרסום בעיתון פינות מנוחה

האגודה למען החייל ע.ר.
מחלקת תפעול
1 . האגודה למען החייל בישראל ע.ר. מזמינה בזאת הצעות מחיר לטובת מאגר ספקים להקמת
גינות ופינות רווחה בבסיסי צה"ל ובבתי החייל ברחבי הארץ.
2 . את המסמכים ניתן לרכוש החל מיום 3.9.2017 במשרדי הנהלת האגודה למען החייל, במחלקת
תכנון ובניה רח' ויצמן 60 תל אביב, בין השעות - 10:00 - 16:00 , עלות רכישת המסמכים הינה
1,000 ₪ שלא תוחזר.
3 . רק מציעים אשר עומדים בתנאי הסף הקבועים במסמכי ההזמנה רשאים להגיש את הצעותיהם,
ובכלל זה על המציעים להיות בעלי תעודה של גנן סוג 2 לפחות המאושרת ע"י משרד התמ"ת או
הנדסאי אדריכלות נוף או אדריכלי נוף וכן בעלי מחזור כספי נומינאלי )כולל המע"מ( שנתי של
מיליון ) 1,000,000 ) ש"ח לפחות, במשך השנתיים האחרונות ) 2015 , 2016 (. יתר תנאי הסף
מפורטים במסמכי ההזמנה.
4 . על המציע להגיש הצעתו הכוללת את כל המסמכים שיש לצרף אליה, כנדרש, כשהם חתומים על
ידו במקומות המיועדים לכך במעטפה סגורה.
על המעטפה יצוין בבירור:
"הצעת מחיר עבור מאגר ספקים להקמת גינות ופינות רווחה חיצוניות בבסיסי צה"ל ובבתי
החייל ברחבי הארץ "
את המעטפה הסגורה יש להכניס לתיבת הרכש הנמצאת במשרדי בהנהלת האגודה ברח' ויצמן
60 תל אביב, קומה ב'. -
5 . על המציע לעמוד בכל התנאים הנדרשים במסמכי ההזמנה ולחתום על כל המסמכים לרבות נוסח
ההסכם על נספחיו.
6 . סיור קבלנים יערך ביום 7.9.2017 בשעה :0010 בבסיס בית ליד השתתפות בסיור –
חובה ומהווה תנאי סף להגשת ההצעה , נפגשים בשער הבסיס.
7 . המועד האחרון להגשת ההצעות הינו יום 18.9.2017 בשעה 14:00 הצעות שלא תהיינה בתיבת
הרכש )מכל סיבה שהיא( עד לתאריך ולשעה הנקובים לעיל לא תישקלנה.
8 . ההזמנה להציע הצעות איננה בגדר מכרז, וחוק חובת המכרזים התשנ"ב - 1992 , לא יחול עליה.

facebook-01 icon3 iconA-01 icon1

 

באנר חייל לילה בעמודים הפנימיים