רווחה לחיילי צה"ל
בתי חייל ונופש
אמץ לוחם
כוורת- רשת חנויות הנוחות
שעת חירום
מועדון יותר
ארכיון הסרטים
סניפי האגודה בעולם
שותפים אסטרטגיים מרכזיים
מורשת
מרחבים
מלגות
משפחות השכול
פרוייקטים
רכש והתקשרויות
קישורים מומלצים
על האגודה
תרומות בשטח
לוחמים
מאמרים ומדריכים
מתנדבים
תודעה יהודית
רכש והתקשרויות

קבלת הצעות- מתן שירותי נקיון במתקני האגודה. מתן שירותי שמירה ואבטחה במתקני האגודה

  1. קרן לב"י האגודה למען החייל ע.ר. ("האגודה"), מזמינה בזאת הצעות מחיר עבור:

·         מתן שירותי ניקיון במתקני האגודה.

·         מתן שירותי שמירה ואבטחה במתקני האגודה.

  1. את המסמכים ניתן לקבל החל מיום 24.12.2017 במשרדי הנהלת האגודה, במחלקת רכש אצל כרמלה גבאי רח' ויצמן 60 תל-אביב, בין השעות 10:00- 16:00
  1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית לקיום ההצעה בסכום ובתנאים המפורטים במסמכי ההזמנה. ערבות תהיה מוחלטת וללא כל תנאי, ערוכה וחתומה כדין ע"פ הנוסח הכלול במסמכי ההזמנה.

4.      על המציע להגיש הצעתו הכוללת את כל המסמכים שיש לצרף אליה, כנדרש, כשהם חתומים על ידו במקומות המיועדים לכך במעטפה סגורה.

על המעטפה יצוין בבירור: 

·         "הצעות מחיר למתן שירותי ניקיון במתקני האגודה"

 

·         "הצעות מחיר מתן שירותי שמירה ואבטחה במתקני האגודה".

את המעטפה הסגורה יש להכניס לתיבת הרכש הנמצאת במשרדי בהנהלת האגודה ברח' ויצמן 60 תל-אביב, קומה ב'.

5.      על המציע לעמוד בכל התנאים הנדרשים במסמכי ההזמנה ולחתום על כל המסמכים לרבות נוסח ההסכם על נספחיו

  1. המועד האחרון להגשת ההצעות הינו יום 11.01.2018 בשעה 14:00 הצעות שלא תהיינה בתיבת הרכש (מכל סיבה שהיא) עד לתאריך ולשעה הנקובים לעיל לא תישקלנה. 
  1. ההזמנה להציע הצעות איננה בגדר מכרז, וחוק חובת המכרזים התשנ"ב- 1992, לא  יחול עליה.

 

קול קורא להגשת מועמדות להשתתפות בהזמנה לקבלת הצעות מחיר לשכירת מתחם בבית החייל ברחוב וייצמן 60 תל-אביב

קרן לב"י האגודה למען החייל ע.ר (להלן: הארגון)  מעוניין לפרסם הזמנה להציע הצעות להשכרת מתחם משרדים והדרכה (להלן: "המתחם") המצוי בקומה 1- בבניין המשרדים הראשי של הארגון בבית החייל בתל-אביב.

בטרם פרסום ההזמנה, מבקש הארגון לבחון את מידת ההתעניינות של מציעים, אשר עשויים להביע עניין ולהשתתף בהליך מסוג זה.

 

רקע:

בבית החייל פועלים משרדי הארגון, בימים א-ה בשעות 7:00- 18:00 לערך, וכן פעילות שוטפת לרווחת החיילים, לרבות קורסי נתיב, מבחני התאמה ומיונים של הצבא, חנות נוחות, מטבח וחדר אוכל לטובת באי המתחם.

פעילות המציע תידרש להתאים לאופי וטיב הפעילות המתקיימת במתחם. תינתן עדיפות למתעניינים שעיסוקם באוכלוסיות בעלות קשר לפעילות מערכת הביטחון, שב"ס, שב"כ וכיוצ"ב. כמו כן לעמותות בתחומים אלו.

במסגרת ההזמנה יידרש המציע להיות אחראי על הפעלת המתחם ולשאת בכל ההוצאות הדרושות לצורך תחזוקתו, לרבות: ניקיון, אבטחה, ארנונה, מים, חשמל, ביטוח וכו'.

המציע יפעל בכפוף להנחיות הארגון בכל הקשור לפעילותו היומ- יומית במתחם באופן שישתלב בצורה טובה עם הפעילות הקיימת.

פעילות המתחם תנוהל ע"י המציע בנפרד מהפעילות השוטפת של הארגון בבית החייל.

המציע אחראי לקבלת האישורים שידרשו ע"פ חוק, לרבות רישיון עסק. המציע יהיה רשאי להפעיל את המתחם בימים א-ו (ללא שבתות וחגים). המתחם יושכר למציע לטווח של לא פחות מ-3 שנים ואופציה לשנתיים נוספות.

הגשת מועמדות:

אנו מזמינים את כל המציעים אשר מעוניינים להגיש הצעות במסגרת הזמנה להציע הצעות, למסור את הצעתם למיקי אביטן  – מנהל בית החייל בתל-אביב טלפון 050-6949199 עד לתאריך 04.01.2018. ההצעה תכלול את הפרטים הבאים:

·        פרטי המציע

·        תכנית ראשונית והסבר לגבי הפעילות המתוכננת על ידו במתחם.

הארגון יאפשר למציעים פוטנציאלים לקיים סיור התרשמות במקום בתיאום.

קול קורא זה אינו מחייב את הארגון בכל דבר ועניין.

facebook-01 icon3 iconA-01 icon1

 

באנר חייל לילה בעמודים הפנימיים