רווחה לחיילי צה"ל
בתי חייל ונופש
אמץ לוחם
כוורת- רשת חנויות הנוחות
שעת חירום
מועדון יותר
ארכיון הסרטים
סניפי האגודה בעולם
שותפים אסטרטגיים מרכזיים
מורשת
מרחבים
מלגות
משפחות השכול
פרוייקטים
רכש והתקשרויות
קישורים מומלצים
על האגודה
תרומות בשטח
לוחמים
מאמרים ומדריכים
מתנדבים
תודעה יהודית
רכש והתקשרויות

קרן לב"י האגודה למען החייל בישראל (ע"ר)

מחלקת תפעול

 

  1. קרן לב"י האגודה למען החייל (ע"ר) מזמינה בזה הצעות מחיר לאספקת השירותים הבאים: 

מתן שירותי הסעדה, הפעלת מטבח וחדר אוכל בבית החייל בירושלים

 

  1. את המסמכים ניתן לקבל החל מיום 21.5.2018 במשרדי הנהלת האגודה למען החייל, במחלקת תפעול  אצל גב' כרמלה גבאי, רח' ויצמן 60 ת"א קומת מרתף בן השעות 09:00- 16:00. 

3.      רק מציעים אשר עומדים בתנאי הסף הקבועים במסמכי ההזמנה רשאים להגיש את הצעותיהם .

  1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית לקיום ההצעה בסכום ובתנאים המפורטים במסמכי ההזמנה. הערבות תהיה מוחלטת וללא כל תנאי, ערוכה וחתומה כדין ע"פ הנוסח הכלול במסמכי ההזמנה.

5.      על המציע להגיש הצעתו הכוללת את כל המסמכים שיש לצרף אליה, כנדרש, כשהם חתומים על ידו במקומות המיועדים לכך במעטפה סגורה.

על המעטפה יצויין בבירור:

מתן שירותי הסעדה, הפעלת מטבח וחדר אוכל בבית החייל בירושלים

 

את המעטפה הסגורה יש להכניס לתיבת הרכש הנמצאת במשרדי בהנהלת האגודה ברח' ויצמן 60 ת"א, קומה ב'.

על המציע לעמוד בכל התנאים הנדרשים במסמכי ההזמנה ולחתום על כל המסמכים לרבות נוסח ההסכם על נספחיו.

6.      סיור קבלנים יערך ביום 24.5.2018 שעה 11:00 –בבית החייל בירושלים  רח' האלוף דוד שאלתיאל 3 ירושלים השתתפות בסיור- חובה. מציע שלא ישתתף בסיור לא יוכל להגיש הצעה.

  1. המועד האחרון להגשת ההצעות הינו יום חמישי 7.6.2018 בשעה 14:00. הצעות שלא תהיינה בתיבת הרכש (מכל סיבה שהיא) עד לתאריך ולשעה הנקובים לעיל לא תישקלנה. 
  1. הזמנה זו איננה בגדר מכרז, וחוק חובת המכרזים התשנ"ב- 1992, לא יחול עליה.

 

 

 

 

facebook-01 icon3 iconA-01 icon1

 

באנר חייל לילה בעמודים הפנימיים